dodaj do ulubionych
ustaw jako stronę startową
poleć znajomemu
Strona główna | Aktualności | Baza Firm | Porady redakcyjne | ABC Wspólnoty Mieszkaniowej | Szkolenia Seminaria Konferencje | Orzecznictwo | Akty prawne | Galeria | Partnerzy | Współpraca | Zapytanie | Reklama | Kontakt |
Aktualności
Województwo Dolnośląskie - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Aglomeracji Wałbrzyskiej
Nabór w trybie konkursowym wniosków na projekty, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.Konkurs nr RPDS.03.03.04-IP.03-02-066/16 dotyczy projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.4 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT AW.
Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW.

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator Wniosków - dostępnej na stronie https://gwnd.dolnyslask.pl/ i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie
 
od godz. 8.00 dnia 16 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 15 czerwca 2016 r.
Wniosek należy składać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IPAW zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie udzielane będzie beneficjentom realizującym przedsięwzięcia na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej określonego w Strategii ZIT AW.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe (z wyjątkiem spółdzielni i wspólnot z obszaru ZIT WrOF dla których przewidziano wsparcie w programie krajowym);
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Podmioty publiczne mogą realizować projekt w zakresie budynków użyteczności publicznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna w trybie konkursowym, tj.:

Typ 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej, dotyczące m.in.:
 
 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów;
 • modernizacji systemów grzewczych;
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji;
 • instalacji OZE;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną;
 • wymiana oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element uzupełniający w projekcie);
Szczegółowy opis możliwego do realizacji zakresu projektu znajduje się w SzOOP.

Budynki użyteczności publicznej - zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.

Projekt powinien wynikać z właściwego gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu termomodernizacji mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Powyższe zasady zgodności z mapą potrzeb zdrowotnych nie dotyczą obiektów POZ i AOS zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej pozostających własnością gminy. W tym przypadku dopuszczalność realizacji wsparcia z zakresu termomodernizacji będzie oceniana w kontekście realizacji celu publicznego i zgodnie z właściwością beneficjenta.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 2/15 z dnia 6 maja 2015 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 z późniejszymi zmianami są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.

Wyciąg z kryteriów wyboru projektów 3.3.4 (PDF 285 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

• w przypadku projektów nie generujących dochodu oraz nie objętych regułami pomocy publicznej – 85%;

• w przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej ale generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%;

• w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i generujących dochód – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;

• w przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej i nie generującymi dochodu – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Konkurs będzie skierowany do wnioskodawców z obszaru ZIT AW: Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 10 537 126 EUR tj. 44 677 414 PLN Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w styczniu 2016 r., 1 EUR = 4,2400 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzenia listy rankingowej.

Szczegółowe informację oraz wytyczne dostępne na stronie:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Osoby zainteresowane pomocą w uzyskaniu dofinansowania na termomodernizację zapraszamy do kontaktu pod nr tel 22 839 82 86
dodaj komentarz
śledź artykuł
Do artykułu nie dodano jeszcze komentarzy
Portal Wspolnotamieszkaniowa.pl www.wspolnotamieszkaniowa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.

Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie zasady, zawiadom nas o tym. Jeżeli na stronie widzisz błąd, napisz do nas.
Posadzki | Kolektory Słoneczne | Okna PCV | Balustrady | Łomianki | Glazurnik | Baza Firm | Administrowanie Nieruchomościami
Docieplenia Budynków | Chirurgia Plastyczna | Tworzenie stron WWW AgresivMedia
Tagi: zebrania wspólnoty | szkolenia dla wspólnot mieszkaniowych | świadectwo charakterystyki energetycznej | rozliczenia